Lista aktualności Lista aktualności

szacowanie szkód po nowelizacji ustawy prawo łowieckie

Informujemy, że z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 651).

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

  1. w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
  2. przy wykonywaniu polowania.

Od 1 kwietnia 2018r. szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, którym jest:
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych może złożyć wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek należy  złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.