Gekennzeichneter Inhalt

HODOWLA LASU

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych, z respektowaniem procesów naturalnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

 

Lasy jako zbiorowiska długowieczne i wielkopowierzchniowe wywierają ogromny wpływ na zachowanie równowagi w przyrodzie. Stan tej równowagi zależy od stopnia zróżnicowania lasów i ich potencjału przyrodniczego. Lasy w znacznym stopniu wpływają też na kształtowanie się warunków klimatycznych, stosunków wodnych i procesów glebotwórczych.

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych, z respektowaniem procesów naturalnych poprzez:
a) stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych,
b) kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
c) zapewnianie produkcji drewna i użytków niedrzewnych. 

Cele i sposoby ich realizacji określane są na etapie sporządzania projektu planu urządzenia lasu. 

Hodowla lasu obejmuje wszystkie zabiegi począwszy od zakładania upraw poprzez pielęgnację, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne a także właściwie prowadzone trzebieże, aż do różnych rodzajów rębni.

W latach 2007-2016 Nadleśnictwo Konin planuje wykonać następujące działania hodowlane:

     1. Odnowienia i zalesienia 1126,70 ha:

  • na powierzchniach otwartych 441,93,93 ha w tym:

     - halizny, płazowiny i zręby  –  18,71 ha,

     - grunty nieleśne                –   0,18 ha,

     - zręby projektowane          – 423,04 ha,

  • pod osłoną drzewostanu 637,77 ha w tym:

     - przy rębniach złożonych    – 565,37 ha,

     - podsadzenia                    –  71,20 ha,

     - dolesienia luk i przerzedzeń –   1,20 ha.

2. Poprawki i uzupełnienia 217,46 ha w tym:

     - w uprawach i młodnikach – 16,00 ha,

     - na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia – 201,46 ha.

3. Wprowadzanie podszytów 9,40 ha.

4. Pielęgnowanie 3038,60 ha w tym:

     - gleby – 1204,04 ha,

     - upraw (CW) – 771,56 ha,

     - młodników(CP) – 1063,00 ha.

Do działu hodowli lasu należy również szkółkarstwo oraz nasiennictwo i selekcja.
Szkółkarstwo ma za zadanie wyprodukować sadzonki na potrzeby Nadleśnictwa jak również lokalnych odbiorców, z wcześniej zebranych nasion.

Nasiennictwo i selekcja obejmuje zadania związane z prowadzeniem drzewostanów nasiennych oraz ze zbiorem, przechowywaniem i przygotowaniem nasion do siewu.