Asset Publisher

UŻYTKOWANIE LASU

Realizacja cięć rębnych w latach 2007-2016 w Nadleśnictwie Konin odbywa się na podstawie wskazań gospodarczych, zawartych w opisach taksacyjnych oraz wykazu projektowanych cięć rębnych, wykazów drzewostanów w KO, KDO i drzewostanów zakwalifikowanych do przebudowy.

Realizacja cięć rębnych w latach 2007-2016 w Nadleśnictwie Konin odbywa się na podstawie wskazań gospodarczych, zawartych w opisach taksacyjnych oraz wykazu projektowanych cięć rębnych, wykazów drzewostanów w KO, KDO i drzewostanów zakwalifikowanych do przebudowy.

 

Użytki rębne zaprojektowano w ramach gospodarstw dla poszczególnych obrebów. W celu osiągnięcia pożądanych docelowych sładów gatunkowych odnowień na poszczególnych typach siedliskowych lasu oraz dla zapewnienia najkorzystniejszych warunków wzrostu i rozwoju zrealizowanych odnowień stosuje się sposoby użytkowania i rodzaje rębni w oparciu o ustalenia I KTG i "Zasady Hodowli Lasu".

Przy wyznaczaniu drzewostanów do cięć kierowano się wiekiem, stanem, dojrzałością techniczna drzewostanów oraz zaawansowaniem odnowienia sąsiedniej działki.

W doborze rodzaju rębni uwzględniono potrzeby konkretnych drzewostanów w nawiązaniu do warunków siedliskowych i funkcji ochronnych.

Z użytkowania rębniami zupełnymi wyłączono pasy  40-50m szerokości przy projektowaniu pasów zrębowych wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych.

W gospodarstwie lasów ochronnych zaplanowano rębnie złożone II oraz III, które stanowią 74% powierzchni manipulacyjnej. Rębnie IIa, IIb i IIIb zaplanowano w drzewostanach, w których istnieje odnowienie naturalne lub sztuczne albo istnieje możliwość jego uzyskania pod osłoną drzewostanu. Rębnię IIIa projektowano w miarę możliwości na siedlisku Bmśw i LMw w celu przebudowy litych drzewostanów sosnowych na mieszane.

W gospodarstwie lasów ochronnych  rębnia zupełna została zaprojektowana na słabszych siedliskach (Bśw, BMśw), na innych siedliskach jedynie w przypadku niewielkiej powierzchni drzewostanów lub niekorzystnego ich kształtu.

W gospodarstwie zrębowym projektowano głównie rębnie Ib z szerokością pasa zrębowego do 60 m i powierzchnią około 4 ha. Zaprojektowano ją na łącznej powierzchni 21,57 ha.

W gospodarstwie przerębowo-zrębowym jedynym rodzajem rębni są rębnie złożone II oraz III.

W gospodarstwie przebudowy rębnie Ib zaplanowano na 33% powierzchni manipulacyjnej, zaś rębnie złożone II oraz III na 67 % powierzchni manipulacyjnej.

W ramach użytkowania przedrębnego zaplanowano czyszczenia późne i trzebieże selekcyjne.

Czyszczenia późne (CP) w ramach użytkowania przedrębnego zaprojektowano w tych młodnikach, w których przewiduje się pozyskanie grubizny. Trzebierze wczesne (TW) i późne (TP) zaprojektowano w drzewostanach, które weszły w okres dojrzewania, z wyłączeniem powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do rębni w pierwszym dziesięcioleciu.

Do cięć pielęgnacyjnych nie zostały przeznaczone drzewostany: w rezerwatach, strefach ścisłych gniazd ptaków chronionych, w bezposrednim otoczeniu osrodków wypoczynkowych, w drzewostanach na siedliskach bagiennych oraz w zdrowych drzewostanach, głównie starszych klas wieku, o niskim i równomiernym zwarciu i zadrzewieniu, w których został ostatnio prawidłowo wykonany zabieg trzebieżowy.

 

Rozmiar planowanego użytkowania w Nadleśnictwie Konin na lata 2007-2016: 

 a. Etat użytkowania rębnego na 10 lecie

    263804 mgrubizny netto

b. Etat użytkowania przedrębnego

    260800 mgrubizny netto

Razem 524604 m3na 10 lat

czyli około 3,99 m3na 1 ha powierzchni leśnej na rok